วัตถุประสงค์


 • เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน และต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการสอบสวนโรค หรืองาน ศึกษาวิจัยที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทาง ระบาดวิทยาและสาธารณสุข

 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ


 • แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู

 • กองบรรณาธิการ


 • นส.บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
 • นางสิริลักษณ์ รังษีวงศ์

 • บรรณาธิการวิชาการ :


 • แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
 • นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
 • แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย
 • สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
 • นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ
 • นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์
 • นายแพทย์โรม บัวทอง
 • แพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย
 • นายแพทย์ธนิต รัตนธรรมสกุล
 • นายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
 • นายสัตวแพทย์ ประวิทย์ ชุมเกษียร
 • นายวันชัย อาจเขียน
 • นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิระกุล
 • นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์
 • นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ
 • นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลย์วงศ์
 • นางแสงโฉม เกิดคล้าย
 • นางนิรมล ปัญสุวรรณ

  ฝ่ายข้อมูล


 • นายสมาน สยุมภูรุจินันท์
 • นางพัชรี ศรีหมอก
 • นส.ศศิธันว์ มาแอเคียน
 • นส.นพัชกร อังคะนิจ

 • ฝ่ายศิลป์


 • นายประมวล ทุมพงษ์

 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์


 • นส.บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
 • นางพีรยา คล้ายพ้อแดง

 • ฝ่ายจัดส่ง


 • นางพีรยา คล้ายพ้อแดง
 • นายสวัสดิ์ สว่างชม


 • Bureau of Epidemiology Department of Disease Control

  • Minister Secretariat Building
  • No.4,6, 6th floor
  • Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND.

  CONTACT